Close

Administrative Setup

District Head Quarter Ashoknagar (M. P.)
Sub Division (04) Ashoknagar, chanderi, Isagarh, Mungaoli
Tehsil (08) Ashoknagar, chanderi, Isagarh, Mungaoli, Shadora, Piprai, Nai Sarai, Bahadurpur
Block Panchayat (04) Ashoknagar, chanderi, Isagarh, Mungaoli
Urban Body (06) Ashoknagar, chanderi, Isagarh, Mungaoli, Shadora, Piprai